CoronaCheck App in gebruik; DPIA afgerond.

De Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding COVID-19 benadrukt belang van DPIA voordat verwerking waarmee vaccinatiebewijs aan de CoronaCheck app wordt toegevoegd.

De commissie benadrukt dat, voordat de CoronaCheck wordt uitgebreid met het tonen van een vaccinatiebewijs, er een duidelijke juridische onderbouwing moet zijn van de rechtmatigheid van het bevragen van benodigde bronbestanden waaruit deze vaccinatiedata worden gehaald. De DPIA voor deze uitbreiding van CoronaCheck wordt nog voorbereid. De commissie heeft naar aanleiding van de ministeriële regeling die op 2 juni reeds aan de Tweede Kamer is gestuurd diverse vragen.

Die vragen betreffen zowel de wijze waarop de bronbestanden worden geïdentificeerd en geraadpleegd als de rechtsgrondslag voor het raadplegen van de bronbestanden. Voor het bronbestand bij het RIVM (CIMS) geldt een strikte doelbinding en voor bronbestanden van de verschillende vaccinatie toedieners geldt het beroepsgeheim.

De Commissie veronderstelt dat het verstrekken van vaccinatiegegevens vanuit de bronbestanden ten behoeve van de CoronaCheck zal worden gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokken burger. Een ‘verzoek’ van de betrokken burger om in de CoronaCheck een QR-code te genereren voor toegang op basis van een vaccinatiebewijs is echter niet voldoende.

Volgens de AVG moet die toestemming vrij, specifiek en ook geïnformeerd zijn en er moet een duidelijke, actieve handeling van de betrokkene zijn. Bijv. via het aanvinken van een vakje. Daar komt bij dat de toestemming niet alleen moet worden gegeven voor het verstrekken van vaccinatiegegevens uit het bronbestand, maar mogelijk ook voor het bevragen van het bronbestand. En er moet kunnen worden aangetoond dat toestemming is verleend (en waarvoor precies, met vermelding van de informatie die vooraf ter beschikking is gesteld).

De DPIA is op 21 juni 2021 afgerond en is vastgesteld door de verwerkingsverantwoordelijke (Directeur Programmadirectie Covid‐19), na
kennisgenomen te hebben van het FG‐advies en met acceptatie restrisico na genomen maatregelen.

Kijk hier voor de uitkomsten van de DPIA

 

Naar het overzicht