Privacy statement DPIA.nu

Om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal
gevallen uw persoonsgegevens verwerken. DPIA.nu respecteert uw privacy en zorgt
dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt
uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke
rechten u heeft.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.
1. Wanneer worden welke gegevens door ons verwerkt?
2. Doel van de verwerking
3. Verstrekking aan derden
4. Bewaartermijn
5. Beveiliging
6. (Sub)Verwerkers
7. Uw rechten
8. Contactgegevens
9. Wijzigingen in dit privacy statement

1. Wanneer worden welke gegevens door ons verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien u:
• Een overeenkomst met ons aangaat of wil aangaan;
• Contact met ons opneemt. Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons
opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan
om uw bedrijfsnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor-en achternaam;
• Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft
doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, waaronder in ieder geval uw
naam en emailadres;
• Onze websites bezoekt. Het gaat dan om generieke bezoekgegevens niet zijnde
persoonsgegevens zoals het IP-adres. Dit geldt voor bijvoorbeeld voor Google –
Analytics en LinkedIn voor wat betreft (geanonimiseerde) websitebezoeken via LinkedIn
(Insight Tag, hetgeen leidt tot een geanonimiseerde rapportage).

2. Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:
• Het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst;
• Het versturen van nieuws en service-gerichte informatie om u te informeren, te
interesseren en te betrekken;
• Analytische onderzoeksdoeleinden;
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van
toestemming, het bieden van het recht van bezwaar of het achteraf kunnen afmelden zullen wij
die eisen uiteraard volgen.

3. Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven
doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de
hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder
door de ons opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en
richtlijnen.

4. Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren
uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven
omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een
wettelijke plicht. De persoonsgegevens worden bewaard, voor de duur dat u bij ons klant bent,
dan wel nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Wij zullen persoonsgegevens verwijderen, uiterlijk
een jaar nadat de overeenkomst met u is beëindigd, tenzij wij (financiële) gegevens langer
moeten bewaren, zoals dit voor de fiscus geldt (zeven jaar).

5. Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij treffen voortdurend
passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de
wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en
richtlijnen.

6. (Sub)Verwerkers
DPIA.nu maakt gebruik van de volgende (sub)verwerkers:

  • MaxiCMS B.V. -  Beheert de website en het content management systeem van DPIA.nu.
  • Linqhost B.V. - Host de website en het content management systeem van DPIA.nu. 

7. Uw rechten
Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan post@dpia.nu.
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen dan kunt u zich
vanuit die betreffende uiting afmelden.

8. Informatie over het privacy statement
Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy statement van DPIA.nu,
kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar post@dpia.nu.

9. Wijzigingen in dit privacy statement
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in
de bedrijfsvoering van DPIA.nu. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy
statement te raadplegen.

Bezoek website

Algemeen
Om onze website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen
stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. Wij
respecteren de privacy van de gebruikers en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk
worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden
verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?
• De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn
dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw
identiteit (zoals naam, adres, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de
door u gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde
"generieke gegevens“ van u als bezoeker van de site. Wij maken gebruik van Google
Analytics voor statistische doeleinden, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde
informatie over uw gebruik van de website (in het geval van dpia.nu zonder uw
IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website
gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze
website. Dit geldt ook voor LinkedIn voor wat betreft (geanonimiseerde)
websitebezoeken via LinkedIn (Insight Tag, hetgeen leidt tot een geanonimiseerde
rapportage). Aan dpia.nu worden geen gepersonaliseerde gegevens verstrekt.

DPIA.nu heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben het
laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en hebben ‘gegevens delen’ uitgezet. Tevens maken
wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Als u bezwaar hebt tegen deze vorm van gegevens vastleggen, kunt u uw browser zo instellen
dat deze geen cookies accepteert. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben
dat u tot sommige pagina's van deze website geen toegang krijgt.

We analyseren geen persoonsgegevens noch worden deze verder door ons verwerkt.

Wat doen wij met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
• Het verwerken van uw vraag;
• Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen;
• Statistische beoordeling van het site bezoek;
• Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
• Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante
informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met uw instemming).

De persoonsgegevens worden alleen voor de bovenstaande doelen verwerkt. Wij bewaren uw
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven
omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een
wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking.

Uw rechten
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan post@dpia.nu.

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere
informatie dan kunt u zich altijd vanuit die betreffende uiting afmelden.
Informatie over ons privacy beleid

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen
door een e-mail te sturen naar post@dpia.nu.